Kundeservice

Salgsbetingelser

Nedenstående bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med ”Lov om pakkerejser”, som gælder for rejser bestående af f.eks flytransport og indkvartering, altså en pakkerejse. Bestemmelserne er udarbejdet af Danmarks Rejsebureau Forening som In-Italia er medlem af. 

Hvad er en pakkerejse

Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, som er udbudt af og købt som en samlet pakke gennem In-Italia:

• Transport f.eks. flyrejse
• Indkvartering
• Anden turistmæssig ydelse, der ikke er direkte knyttet til transport, og som udgør en væsentlig del af pakkerejsen.

In-Italia har ansvaret for at gennemføre rejsen i overensstemmelse med aftalen/Lov om Pakkerejser.

Reservation/aftalens indgåelse

Kontraktforholdet mellem dig som kunde og In-Italia opstår, og er bindende, ved din mundtlige eller skriftlige accept af et tilbud, hvorefter bekræftelse fremsendes. Dog kan en rejse som ikke bestilles via www.in-italia.dk oftest først bekræftes, efter at der er indbetalt depositum og/eller fuldt beløb, og når alle rejsens elementer er bestilt og bekræftet hos In-Italia leverandører og du har modtaget en skriftlig bekræftelse. Ved bestilling af en rejse via www.in-italia.dk bekræftes rejsen på skærmen og pr. e-mail. Du hæfter for det reserverede ved din accept af bestillingen. Endvidere har du dermed også godkendt vores handelsbetingelser.

Hvis du konstaterer, at der er et misforhold mellem det bestilte og det bekræftede, skal du omgående rette henvendelse til In-Italia for eventuelle rettelser, såfremt dette er muligt.

De i bestillingsforløbet angivne informationer anses som en del af aftalen, og de deri givne oplysninger er bindende for In-Italia, medmindre ændringer er meddelt dig skriftligt ved bestilling af rejsen, eller hvis der kan forevises dokumentation for, at de angivne oplysninger i bekræftelsen ikke er gyldige (eksempelvis tekniske fejl, der har medført fejlagtigt prissætning m.m.).

Den angivne klassifikation af hotel/villa/feriebolig er In-Italia's subjektive vurdering, og den behøver ikke nødvendigvis at være i overensstemmelse med stedets egen klassificering.

Reservation af en rejse kan ske ved personlig, skriftlig eller telefonisk henvendelse til rejsebureauet samt online booking. Tilmeldingen, og dermed oplysningerne og vilkårene i prislisten på hjemmesiden, er bindende for rejsebureauet og kunden, når depositum er rettidigt betalt og/eller hele rejsens pris er betalt. Ved sen indbetaling forudsættes kunden at have accepteret de på deltagerbeviset samt i prislisten på internettet anførte vilkår for rejsen. Rejsearrangøren skal inden rejsens påbegyndelse gøre opmærksom på muligheden for at tegne en rejseforsikring, der dækker udgifterne ved behandling og hjemtransport i tilfælde af ulykke eller sygdom i det omfang, den offentlige sygesikring ikke dækker. 

Børn og unge under 18 år, som rejser uden voksne rejseledsagere, skal ved køb af rejsen på eget initiativ forevise en erklæring fra deres forældre om, at de har tilladelse til rejsen. Den person, der står som nummer 1 på rejsen, og/eller den person, hvortil billetten sendes pr. post eller e-mail, betragtes som ejer af rejsen. Det er kun denne person, som kan ændre og/eller afbestille rejsen. Eventuel henvendelse, korrespondance eller refundering fra os angående rejsen, vil ske til denne person. Bestiller en person flere billetter, betragtes samme person som ejer af samtlige billetter.

Betaling

Det aftalte depositum skal indbetales ved bestillingen. Er depositum ikke indbetalt den aftalte dato, bortfalder aftalen.

Depositum udgør ca. 40% af rejsens pris samt evt. tilkøbt afbestillingsforsikring og skal betales samtidig med rejsens bestilling. Depositum tilbagebetales ikke ved eventuel afbestilling, hvorfor vi anbefaler alle rejsende at være dækket af en sygeafbestillingsforsikring, såfremt aflysningen sker grundet sygdom (venligst læs afsnittet om afbestilling grundigt igennem).

Såfremt der ved betaling af rejsen ikke er mulighed for andet end at vælge det totale beløb, så er dette fordi, at ingen af rejsens dele er refunderbare, og kan hverken ændres eller afbestilles.

Betaling af restbeløbet for rejser skal være rejsebureauet i hænde senest 40 dage før afrejsedag (eller som anført på din bestilling). Ved reservation inden for 40 dage før afrejsedag skal hele rejsens pris betales til rejsebureauet samtidig med bestilling af rejsen. Overholdes betalingsbetingelserne ikke, har rejsebureauet ret til at annullere rejsen uden varsel.

Der tillægges automatisk et gebyr for print- og billetforsendelse, såfremt billetten ønskes tilsendt med posten. Ønskes billetten tilsendt på e-mail, spares gebyret. Ændring af indbetalingsform: Der er ingen fortrydelsesret på indbetalingsformen. Når vi har modtaget indbetaling, kan den ikke ændres til anden betalingsform.

Forplejning

Såfremt det af ”prisen inkluderer” ved bestillingen fremgår, at opholdet inkluderer hel eller delvis pension, betyder det følgende:

  • Helpension: Starter med aftensmad på ankomstdagen, og slutter med frokost på afrejsedagen fra indkvarteringen.
  • Halvpension: Starter med aftensmad på ankomstdagen, og slutter med morgenmad på afrejsedagen fra indkvarteringen.
  • Kvartpension: Starter med morgenmad på opholdets anden dag, og slutter med morgenmad på afrejsedagen fra indkvarteringen.

Indkvartering

Værelserne eller ferielejligheden kan forventes at være til rådighed senest kl. 17.00 på ankomstdagen, men er oftest klar tidligere. Man bedes forlade værelset eller lejligheden inden kl. 10.00 på afrejsedagen, hvis ikke andet står nævnt. I yderst sjælne tilfælde er værelserne dog først klar omkring aftentid. På enkelte hoteller kan der forekomme uensartede værelser, hvilket ikke berettiger til refusion.

Ved overbooking eller uforudsete problemer i forbindelse med indkvarteringen kan In-italia Rejsers flytte gæster til andre hoteller/lejligheder med samme standarder eller bedre uden form for yderligere kompensation.

Slutrengøring i ferielejligheder

Slutrengøring i ferielejligheder vil i enkelte tilfælde være obligatorisk og skal betales direkte på stedet. Dette vil fremgå på hjemmesiden og i forbindelse med reservationen, og er dermed et ekstra tillæg som enten fremgår på ordrebekræftelsen eller som betales direkte på stedet.

Prisændringer efter aftalens indgåelse

In-Italia har efter aftalens indgåelse kun ret til at forhøje prisen på grund af ændringer i: 

Transportomkostninger, herunder brændstofpriser.
Skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, så som lufthavns-, havne-, landings- eller startafgifter.

Valutakurser, der er anvendt ved beregning af prisen for den pågældende pakkerejse. Dette kræver, at In-Italia hurtigst muligt underretter dig herom, og at aftalen om køb af pakkerejsen udtrykkeligt åbner mulighed for efterfølgende prisændringer i både op- og nedadgående retning.

En prisforhøjelse skal varsles hurtigst muligt og senest 20 dage før afrejse og må ikke overstige 10% af rejsens markedsførte værdi. Overholdes disse betingelser ikke, kan du omkostningsfrit afbestille rejsen. Det er dog en betingelse, at din afbestilling af rejsen meddeles In-Italia Rejser umiddelbart efter, at du er blevet informeret om prisforhøjelsen.

Sker der prisændringer i nedadgående retning i ovennævnte forhold inden for 20 dage før afrejsen, kan du ikke kræve prisnedsættelse, medmindre der er tale om indenlandske skatter eller afgifter, der fjernes eller nedsættes, så besparelsen overstiger 100 kr. pr. person.

Rejsegaranti

Rejsegaranti sikrer dig økonomisk ved køb af pakkerejser, f.eks. i tilfælde af konkurs. Du kan læse mere om rejsegaranti når du bestiller en pakkerejse hos In-Italia her

Rejsens pris

Rejsens pris omfatter samtlige i bestillingen eller aftalen nævnte ydelser og alle kendte skatter, afgifter, bidrag, gebyrer mv., herunder et rådgivnings- og evt. ekspeditionsgebyr, som angives ved bestilling.

Hvis fly er valgt som transport, er prisen omfattet af flytransport til lufthavn (dog ikke transfer fra lufthavn til hotel), lufthavnsafgifter, passagerafgift, indkvartering i valgt værelse på hotel eller ferielejlighed samt evt. forplejning i henhold til ”prisen inkluderer”, som oplyses sammen med bestilling. Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignende er, med mindre andet er anført, ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse påhviler den rejsende selv.

Tilkøb af billeje, bagage m.v. vil også fremgå af rejsebeviset. Der henvises til priser på vores hjemmeside med hensyn til eventuelle børne- og opredningsrabatter. (disse oplyses dog oftest som en samlet pakkepris, hvorfor det ikke altid er muligt at se den specifikke rabat til børn og ekstra opredninger).

Der optræder dog lokale skatter og afgifter, som ikke kan opkræves på forhånd. f.eks turistskatter i Italien.

Hvis intet andet er anført, er rejsens pris baseret på indkvartering i delt dobbeltværelse. Enkeltrejsende vil generelt blive opkrævet tillæg for enkeltværelse.

Særlige ønsker til rejsen eller opholdet skal, for at have gyldighed, fremgå af aftalen/ bekræftelsen eller på anden måde kunne skriftligt dokumenteres (f.eks. mailkorrespondance).

Afbestillingsregler

Følgende regler gælder for afbestilling, dog ikke såfremt afbestillingsforsikring er tegnet jf. reglerne nedenfor.

  • Ved afbestilling efter indbetaling af depositum er hele depositummet tabt.
  • Ved afbestilling efter indbetaling af rejsens samlede pris er hele rejsens pris tabt.

Overdragelse af en pakkerejse til andre kan som udgangspunkt ikke finde sted. Rejsen skal afbestilles, og derefter skal en ny reservation foretages til en anden deltager.

Flybilletter kan aldrig ændres, annulleres eller refunderes. 

Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger m.v.

Forekommer der indenfor et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller lignende, kan rejsen afbestilles
vederlagsfrit. Det er dog en betingelse, at offentlige danske myndigheder (Udenrigsministeriet, Sundhedsstyrelsen) direkte fraråder rejser til det specifikke område. Den
vederlagsfrie afbestillingsret gælder dog ikke, hvis du ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt.

Hvis du besøger flere destinationer, har du kun ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der omfatter det område, der bliver frarådet at rejse til. Hvis dette er den væsentligste
del af rejsen, kan rejsen dog afbestilles vederlagsfrit.

Afbestilling i tilfælde af sygdom

Det anbefales at tegne en afbestillingsforsikring i tilfælde af akut sygdom (skal ske ved bestilling af rejsen). In-Italia Rejser samarbejder og optræder som formidler af rejseforsikringer
fra Gouda Rejseforsikring. Dette betyder, at det altid vil være forsikringsbetingelserne fra Gouda, der bestemmer omfanget af dækningen. Kontakt In-Italia Rejser for at høre nærmere.

Ændringer/aflysninger før afrejse

Hvis In-Italia Rejser inden afrejsen aflyser rejsen, vil du hurtigst muligt modtage besked. Det samme gælder, hvis det inden afrejsen viser sig, at In-Italia Rejser ikke vil kunne gennemføre
rejsen som aftalt, eksempelvis ved ikke at kunne levere de aftalte ydelser, eller at ydelserne vil være af ringere kvalitet end aftalt. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder,
som må anses at være af mindre væsentlig karakter.

Samtidig med beskeden om ændringen eller aflysningen skal In-Italia Rejser give dig information om dine rettigheder samt om til hvem og inden for hvilken frist, du kan reklamere, og hvordan du i øvrigt skal forholde dig. Hvis ændringen medfører, at rejsens økonomiske værdi bliver ringere, har du ret til at modtage nedslag i prisen.
 
Væsentlige ændringer/aflysning før afrejsen

Er ændringerne i aftalen af væsentlig karakter for dig og uden at ændringerne skyldes dine forhold kan du:

Hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er indbetalt i henhold til aftalen eller deltage i en anden pakkerejse efter eget valg, hvis In-Italia Rejser uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette.

Du skal umiddelbart efter at have modtaget besked om ændringen meddele In-Italia Rejser din beslutning.

Hvis du vælger at deltage i en pakkerejse af højere værdi, skal du betale prisforskellen.
Har pakkerejsen en ringere værdi end den oprindeligt bestilte, skal In-Italia Rejser tilbagebetale prisforskellen.

Ansvar og ansvarsfrihed for In-Italia ved ændringer

I tilfælde af at du direkte lider tab på grund af en ændring/annullering foretaget af In-Italia, har du krav på erstatning i overensstemmelse med ovennævnte, medmindre ændringen/aflysningen skyldes:

Manglende tilslutning/belægningsprocent på rejsen. Nødvendigt antal oplyses ved bestillingen.
At In-Italia Rejser har meddelt dig dette senest 7 dage før afrejsedagen.
Egne forhold hos dig.
En for pakkerejsen uvedkommende tredjemand.
Udefrakommende omstændigheder, og at In-Italia eller nogen, som In-Italia er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset disse forhold ved aftalens indgåelse.

Ændringer, misligholdelse efter afrejse

Hvis du oplever en mangel på din rejse, har du pligt til hurtigst muligt at informere In-Italia herom, så vi har mulighed for at rette op på den. Undlader du dette, vil det normalt medføre, at du mister retten til senere erstatningskrav. Hvis manglen opdages uden for kontorets åbningstid, så skal du omgående sende en mail til In-Italia. 

Der foreligger en mangel ved rejsen, hvis du ikke modtager de ydelser/særlige aftaler som er bekræftet af In-Italia, eller at det kan dokumenteres, at ydelserne er af ringere kvalitet end det aftalte.

Afhjælpning

Når In-Italia Rejser tilbyder at afhjælpe manglen, og det sker indenfor rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for dig, kan du ikke kræve afslag eller hæve aftalen.

Sker afhjælpning ikke som nævnt ovenfor, eller kan afhjælpning ikke kræves, fordi afhjælpningen vil påføre In-Italia uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe, kan du kræve et forholdsmæssigt, passende afslag i rejsens pris.

Har manglen medført væsentlig ulempe for dig, kan der eventuelt tilkomme en godtgørelse, medmindre manglen skyldes forhold, der gør In-Italia ansvarsfri i medfør af Lov om Pakkerejser.

Ansvar - In-Italia

In-Italia's ansvar er begrænset til de erstatningsbeløb, som vores underleverandører begrænser deres ansvar til i henhold til følgende internationale konventioner:

Ved søtransport Athen konventionen med tillægsprotokol.
Ved togtransport COTIF/CIV konventionen om international jernbanebefordring.
Ved flytransport Montréal og Warszawa konventionerne og EU Forordning 889/2002, der begrænser flyselskabernes erstatningsansvar i tilfælde af død eller tilskadekomst, bortkomst eller beskadigelse af bagage samt i tilfælde af forsinkelse.

Flyselskabets og dermed In-Italia erstatningsansvar for bortkommet, beskadiget eller forsinket bagage er begrænset til 1131 SDR. In-Italia optræder som agent for det/de i rejsen involverede transportselskaber, der alene er ansvarlige for den korrekte gennemførelse af den transport de har bekræftet, og for den bagage de har medtaget. In-Italia påtager sig intet ansvar for ændringer, forsinkelser osv., der er en følge af aftalebrud, strejker, vejrlig eller forhold, som In-Italia er uden indflydelse på.

Ansvar/pligter m.m. - kunden

Hvis du udebliver uden at have afbestilt rejsen, og/eller indfinder du dig ikke på angivet tid og sted for ud- eller hjemrejsen eller ikke kan tiltræde rejsen grundet manglende rejsedokumenter, som fx gyldigt pas eller visering, har In-Italia ret til at beregne sig den totale pris for pakkerejsen. Sker dette, kan der ikke senere kræves godtgørelse for ubenyttede ydelser.

Afbestillings- og rejseforsikring

Du er generelt selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse mv. undervejs, medmindre In-Italia kan gøres ansvarlig. Vi anbefaler derfor, at du køber en afbestillings- og/eller rejseforsikring. In-Italia samarbejder og optræder som formidler af rejseforsikringer fra Gouda Rejseforsikring, hvilket betyder, at det altid vil være forsikringsbetingelserne fra Gouda, der bestemmer omfanget af dækningen. Kontakt In-Italia for at høre nærmere.

Pas, visum, vaccinationer med videre

Oplysninger om forhold vedrørende fx pas, visum og vaccinationer er du selv ansvarlig for er opfyldt ved rejsens begyndelse via information ved de respektive ambassader, Udenrigsministeriet og Statens Serum Institut. Har du ikke dansk pas, skal dette meddeles In-Italia Rejser ved bestillingen, så In-Italia Rejser kan vejlede og henvise dig til de steder, hvor du selv skal søge oplysning om de krævede formaliteter for rejsen. Undlades dette, har In-Italia ikke noget ansvar for de følger evt. manglende indrejsedokumenter, vaccinationer med videre måtte medføre. Passet skal have minimum 6 måneders gyldighed efter datoen for hjemkomst, og vi anbefaler dig altid at have dit pas med på rejse. Vær opmærksom på eventuelle krav om transitvisum.

Medicinattest

Bruger du medicin, der indeholder stærkt euforiserende stoffer, bør du spørge apoteket eller din egen læge til råds om en medicinattest til rejsebrug. In-Italia kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle følger af en manglende medicinattest.

Som kunde er du forpligtet til:

At sørge for, at In-Italia altid får det/de korrekte navn/navne på alle deltagere på bestillingen.
Omgående at kontrollere rigtigheden af tilsendte/modtagne rejsedokumenter.
At holde dig løbende orienteret om afrejsetider.
At følge de anvisninger, som In-Italia Rejser har udstukket for rejsen.

Fælleshæftelse over for kunden

Du kan rette krav på grund af mangler ved pakkerejsen mod enten leverandøren eller In-Italia, der hæfter solidarisk herfor.

Reklamationer

Eventuelle reklamationer under rejsen skal fremsættes over for leverandøren af ydelsen umiddelbart efter konstateringen af en fejl/mangel - helst på skrift med kvittering for modtagelse - f.eks. i hotellets døgnrapport. Hvis ikke det giver et tilfredsstillende resultat, skal In-Italia kontaktes hurtigst muligt på telefonnummer eller e-mail. Manglende reklamation vil normalt medføre tab af retten til senere erstatning.

Eventuelle krav mod In-Italia skal umiddelbart efter rejsens afslutning fremsættes over for In-Italia. Krav der fremsættes senere end 3 måneder efter, at manglen blev konstateret, anses ikke for at være fremsat indenfor rimelig tid og kan derfor ikke behandles. 

In-Italia er, som følge af medlemskab af Danmarks Rejsebureau Forening, forpligtet til at opfylde kendelser fra Pakkerejseankenævnet, medmindre foreningens bestyrelse giver dispensation fra dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk domstol, jf. forenings vedtægter.

Klager over flyforsinkelser eller afvisning ved ombordstigning ”Denied Boarding” med henvisning til EU Forordning 261/2004 - Flypassagerers Rettigheder - som kan læses på dansk på www.trafikstyrelsen.dk - Civil Luftfart - Flypassagerer - Passagerrettigheder. In-Italia Rejser er som rejsebureau ikke omfattet af/underlagt EU Forordning 261/2004, som udelukkende omhandler forhold mellem den rejsende og flyselskabet, som alene har ansvaret for den korrekte gennemførelse af den flytransport, de har bekræftet, samt for den bagage, de har accepteret at medtage.

Flybilletter

Mange flybilletter er i dag underlagt specielle vilkår og restriktioner, som du skal være opmærksom på, da de som hovedregel hverken kan ændres, annulleres eller refunderes. Kombinerer du selv billetter eller reservationer til en sammenhængende rejse, og opstår der forsinkelser undervejs, bærer du selv risikoen, såfremt du ikke når din næste forbindelse. Køber du derimod en samlet flyreservation fra afrejse til slutdestinationen hos In-Italia Rejser, og her kan der kan godt være flyskifte undervejs, er du bedre sikret i tilfælde af forsinkelser, da de involverede flyselskaber herved påtager sig forpligtelsen for den samlede transportydelse.

Du skal være opmærksom på, at du i henhold til flyselskabets standardvilkår er forpligtet til at benytte samtlige flystrækninger i den rækkefølge, der fremgår af din billet og rejseplan. I modsat fald kan du risikere at miste retten til at gøre brug af enkelte strækninger i din billet.

Hvis du undlader at gøre brug af din udrejse, mister du retten til at bruge hjemrejsebilletten.
Hvis du undlader at anvende en strækning af billetten, vil du ligeledes miste retten til at bruge efterfølgende strækninger.

In-Italia Rejser henter vores oplysninger direkte fra flyselskabernes reservationssystemer. In-Italia Rejser kan ikke gøres ansvarlig, hvis en flyreservation ikke kan gennemføres grundet tekniske problemer.

In-Italia Rejser viser i mange sammenhænge beskeden ”direkte” i forbindelse med en flyforbindelse. Dette kan defineres som værende enten en non-stop flyvning, eller som en flyvning med et gennemgående rutenummer, men med et stop undervejs.

Navne i flybilletter

Det er vigtigt, at in-Italia Rejser får det/de korrekte navn/navne på alle rejsende. Navnene skal være i overensstemmelse med det/de gyldige pas. Kunstnernavne, kaldenavne med videre må ikke anvendes i flybilletter, da det kan føre til afvisning ved check-in til flyet. In-Italia Rejser påtager sig intet ansvar for de følger ukorrekte oplysninger, som bureauet ikke har haft mulighed for at have kendskab til kan medføre. Kontroller altid straks navnene på billetterne, så snart du har modtaget disse.

Flyplaner og rejseplaner

Disse er ofte udarbejdet lang tid før afrejsetidspunktet, og flyselskaberne kan foretage ændringer også efter, at billetten er reserveret/udstedt. Sker der ændringer inden afrejse, men efter at billetten er udstedt/udleveret/fremsendt, kontakter In-Italia Rejser eller flyselskabet dig pr. e-mail eller telefon for at informere om ændringerne.

Afviger rejsetider i de udleverede/fremsendte billetter fra den oprindelige bekræftelse, skal du omgående kontakte In-Italia Rejser, så eventuelle fejl kan behandles og rettes straks.
Vi anbefaler, at du løbende kontrollerer dine flyreservationer på www.viewtrip.com

Skatter og afgifter

En del skatter og afgifter skal opkræves inden afrejsen. Der er imidlertid en del lufthavns- og andre turistmæssige skatter/afgifter, der skal betales kontant ved afrejsen eller på stedet, og som derfor ikke kan opkræves inden udrejsen.

Normalt vil sådanne skatter/afgifter være oplyst i rejsedokumenterne, men de enkelte lande er imidlertid suveræne til uden eller med meget kort varsel, at indføre nye skatter eller forhøje de eksisterende. Der kan derfor forekomme ændringer mellem bestillingstidspunktet og afrejsen til/fra en specifik destination.

Check-in-tid i lufthavne

Check-in ved rejser i Europa skal generelt være afsluttet minimum 1 time før flyafgang (vi anbefaler senest 2 timer inden flyafgang).

På grund af øgede sikkerhedscheck i alle lufthavne kan tiderne af og til være væsentligt længere, og det er op til de enkelte lufthavne og/eller flyselskaber at bestemme check-in-tid. Vær altid i lufthavnen i god tid, så du ikke kommer for sent til flyet. Der er ofte lange køer, både ved check-in pultene og ved efterfølgende pas- og sikkerhedskontroller.

Du er personligt ansvarlig for at gøre opmærksom på dig selv i check-in-køen, hvis du kan konstatere, at du ikke kan få foretaget check-in rettidigt, og for at møde rettidigt op ved den korrekte gate. I rejseplanen oplyser In-Italia Rejser de regler, der er gældende ved udskrivningen af dokumenterne.

Reglerne kan ændres med kort varsel af luftfartsmyndighederne eller lufthavnsadministrationen. Vi anbefaler derfor altid allerede ved ankomst til en given lufthavn at forhøre sig om afgangsterminal og de aktuelle check-in-tider, så man kan tage højde for det i forhold til hjemrejsen. 

Forbehold

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer. Kendte ændringer vil blive oplyst ved bestilling.
Hvor prisen er oplyst i fremmed valuta, gør vi opmærksom på, at omregningskursen til danske kroner er bankkursen på faktureringstidspunktet med et kurstillæg på 2-3%.

Alder ved reservation

Bestiller af rejsen hos In-Italia skal være myndig på reservationstidspunktet.

Fortrydelsesret

Der ydes ingen fortrydelsesret på In-Italia's produkter.

Ifølge e-handelsloven er der normalt 14-dages fortrydelsesret ved handel via Internettet. Dette gælder dog ikke for indkvartering og transport jfr. Forbrugeraftaleloven § 9, stk. 2 og § 17, stk. 2. Det anbefales derfor, at den rejsende hurtigst muligt tager kontakt til rejsebureauet, såfremt det måtte blive nødvendigt at annullere en allerede bestilt rejse.