Kundeservice

Salgsbetingelser

Her finder du handelsebetingelser, når du bestiller et ophold hos In-Italia.

Bemærk: Skal du bestille en pakkerejse, hvor der indgår fly, ophold og evt. billeje, finder du betingelser for pakkerejser her

Indgåelse af aftale og betaling

Aftalens indgåelse

Booking af et ophold foregår på dansk og kan ske ved personlig, telefonisk eller skriftlig henvendelse. Bookingen, og dermed oplysningerne og vilkårene på hjemmesiden, er først bindende for In-Italia og kunden, når endelig bekræftelse for reservationen er sendt til kunden og deltagerbevis er udstedt.

Ved bestilling forudsættes kunden at have bekræftet, at han har accepteret de skriftligt meddelte og/eller på hjemmesiden oplyste vilkår for opholdet. Kunden er forpligtet til ved bestilling at oplyse navn, adresse, telefonnummer, antal rejsedeltagere og om muligt e-mail-adresse. Kunden er ydermere ved bestillingen forpligtet til at oplyse eventuelle personlige forhold for kunden eller andre rejsende, som kræver speciel hensyntagen i forbindelse med lejemålet (her tænkes på handicap, allergier eller deslige). Såfremt kunden vil medbringe husdyr, skal dette meddeles ved indtegningen. Husdyr må kun medbringes, hvis det er nævnt i opholdsbeviset, og det i øvrigt er tilladt fra ejer at medbringe dyr i boligen. Der må kun medbringes det antal husdyr der er nævnt i opholdsbeviset. 

Kundens særlige ønsker

Særaftaler baseret på kundens særlige ønsker skal, for at have gyldighed, fremgå af aftalen/deltagerbeviset eller skal på anden måde kunne dokumenteres.

Opholdets pris

Prisen omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter mv. Dog skal evt. lokal turistskat betales direkte til ferieboligen / hotellet.

Depositum udgør 20 % af den samlede pris på det bestilte, dog minimum kr. 800,- pr. uge pr. bestilt feriebolig eller pr. hotelværelse. Depositum skal betales inden for 3 bankdage fra reservationsdato, hvis In-Italia har fremsendt bankoplysninger. I andre tilfælde følges de frister, som angives på girokortene. Bemærk at er der tale om et ophold som ikke er refunderbart skal hele den samlet pris indbetales ved bestilling.

Opholdets pris omfatter - hvor intet andet er anført - udelukkende indkvartering i hotelværelse/lejlighed samt. evt. forplejning i henhold til beskrivelsen på hjemmesiden. Oplysninger om krav til pas, visum eller vaccinationer kan fås hos In-Italia, eller det pågældende lands ambassade eller konsulat samt Statens Seruminstitut.
Udenlandske statsborgere anbefales at kontakte respektive ambassader, hvor de kan få information om, hvilke krav, der stilles til deres lands statsborgere.
In-Italia kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for mulige omkostninger i forbindelse med at kunden undlader at undersøge krav til visum og vaccination. Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikring o. lign. er ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse forhold påhviler den rejsende selv.

Særlige hotelfaciliteter så som adgang til tennisbane, minigolf o. lign. er sædvanligvis ikke inkluderet i opholdets pris, ligesom det på visse hoteller må påregnes, at der opkræves leje for liggestole, parasoller m.v.
Der gælder særlige regler for opnåelse af rabatter (børnerabatter, grupperabatter, opredningsrabatter etc.). Reglerne fremgår af prislisten eller oplyses hos In-Italia på forespørgsel.

Betaling

Betaling af opholdet med fradrag af evt. tidligere indbetalt depositum skal være In-Italia i hænde inden for de i bekræftelsen angivne frister. Overtrædelse af betalingsfristerne berettiger In-Italia til at annullere bestillingen.

Opholdets pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, priser, afgifter og valutakurser. In-Italia forbeholder sig derfor ret til inden afrejsetidspunktet at foretage sådanne prisforhøjelser som er forårsaget af ændringer i brændstofpriser, ændringer i skatter, afgifter og gebyrer samt ændringer i valutakurser.
Hvis prisen forhøjes mere end 10%, er kunden berettiget til at annullere opholdet og få indbetalte beløb fuldt refunderet. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles In-Italia umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen. Dersom skatter eller afgifter m.v., som pålægges In-Italia direkte, og som er indregnet i opholdets pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden opholdets start, er In-Italia forpligtet til at godtgøre kunden det sparede beløb, såfremt det overstiger kr. 100,-.
Kunden skal underrettes om eventuelle prisændringer snarest muligt og senest 20 dage før opholdets start ved skriftlig meddelelse til den ved indtegningen eller senere af den rejsende oplyste adresse.

Afbestilling af ophold

Almindelige afbestillingsregler

Hos In-Italia tilstræber vi at give vores kunder de bedst mulige vilkår på alle områder, også når det gælder afbestillinger og ændringer. Vi opkræver således intet gebyr, hvis et ophold bliver afbestilt eller ændret før dets påbegyndelse, men i nogle tilfælde vil du alligevel lide økonomisk tab ved ændring eller afbestilling. Det skyldes, at vi er kontraktligt forpligtet til at betale vores underleverandører ”bøder”, når ændringen/afbestillingen kommer så sent, at de erfaringsmæssigt løber en stor risiko for ikke at kunne gensælge opholdet: Jo tættere man kommer på opholdet, jo større bliver bøden. Fristerne for og størrelsen på bøden varierer fra sted til sted, du finder dem under fanebladet ”Annulleringsbetingelser” i forbindelse med hver feriebolig eller hotel. I undtagelsestilfælde, hvor der intet er angivet under dette faneblad, gælder følgende regler:

a) Ved afbestilling inden 6 uger før opholdets start, vil depositum ikke blive refunderet.
 
b) Ved afbestilling senere end 6 uger før opholdets start, vil indbetalte beløb ikke blive refunderet. Eventuel annullering af opholdet i de sidste 6 uger før afrejse ændrer ikke på at In-Italia har krav på at få indbetalt det fulde beløb for opholdet. 
 

Bemærk, at der ved grupperejser (fra 15 personer og opad) kan gælde særlige annulleringsbetingelser, som afviger fra fanebladet ”Annulleringsbetingelser” under hver feriebolig eller hotel. Du skal være velkommen til at spørge os.

Afbestilling på grund af sygdom m.m.:

In-Italia skal ved aftalens indgåelse informere kunden om mulighederne og vilkårene for at tegne en afbestillingsforsikring, der dækker omkostningerne i tilfælde af at kunden på grund af akut sygdom m.v. ikke kan gennemføre opholdet som planlagt.

Afbestillingsforsikringen dækker iflg. den enkelte afbestillingsforsikringsudbyders vilkår og kunden skal gøre sine krav vedr. refusion af udgifter gældende over for In-Italia via sit forsikringsselskab. Kunden er forpligtet til straks eller snarest muligt efter at det dækningsberettigede forhold er opstået at foretage afbestilling til In-Italia. 

Ændringer og aflysninger

 Ændringer/aflysning fra In-Italias side inden opholdets start

Såfremt In-Italia inden afrejse aflyser opholdet, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Det samme gælder, hvis det inden opholdets start viser sig, at In-Italia ikke vil kunne gennemføre opholdet som aftalt, eksempelvis ved at man ikke vil kunne levere de aftalte ydelser eller, at ydelserne vil være af ringere kvalitet end aftalt. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige. Samtidig med at In-Italia informerer kunden om aflysningen eller ændringen, skal kunden informeres om hvilke beføjelser, han har, og hvordan kunden i øvrigt skal forholde sig. Såfremt ændringen medfører, at opholdets økonomiske værdi falder, har kunden ret til at modtage et nedslag i prisen, som svarer til værdiforringelsen.
I tilfælde af at In-Italia aflyser opholdet, uden at det skyldes den rejsendes egne forhold, har kunden ret til at opsige opholdsaftalen og få tilbagebetalt samtlige indbetalte beløb. Kunden kan også vælge i stedet at opholde sig i anden bolig efter eget valg, såfremt In-Italia uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette. Dette gælder også, såfremt det med sikkerhed kan forudses, at opholdet vil blive misligholdt af In-Italia.
Såfremt kunden vælger at opholde sig i en lejlighed / hotel til en højere pris, skal kunden betale prisforskellen. Vælger kunden at opholde sig i en lejlighed / hotel til lavere pris, skal arrangøren tilbagebetale prisforskellen.
Lider kunden økonomisk tab som følge af In-Italias ændringer eller som følge af opholdets aflysning, har kunden krav på erstatning i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler, medmindre aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes:

1. Kundens egne forhold.
2. En uvedkommende tredjemand eller udefra kommende omstændigheder (force majeure) som ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalens indgåelse, eller være undgået eller af In-Italia eller nogen, In-Italia er ansvarlig for.

Kunderne har endvidere krav på erstatning, hvis In-Italia har garanteret (tilsikret) visse egenskaber ved opholdet, og disse ikke vil kunne leveres.
Vil kunden gøre krav gældende, skal kunden give In-Italia meddelelse herom inden 7 dage efter at kunden har fået oplysning om ændringen eller aflysningen. Gør kunden ikke dette, bortfalder retten til at gøre krav gældende.

Ændringer/aflysninger fra kundens side inden opholdets start

Dersom kunden efter betaling af depositum og/eller opholdets fulde pris ønsker foretaget ændringer med hensyn til opholdets varighed, feriebolig, rejsedeltagere, etc. gælder følgende regler:
- Meddeles ændringen In-Italia, før annulleringsbetingelserne (jf. fanebladet ”Annulleringsbetingelser” for hver enkel feriebolig/hotel) forudser et helt eller delvist tab af prisen for opholdet, opkræver In-Italia intet administrationsgebyr. På samme vis kan kunden overdrage opholdet til andre, der opfylder alle betingelser for at deltage i opholdet. Det forudsætter dog, at hotellets/ferieboligens regler ikke udelukker overdragelse samt, at In-Italia underrettes herom i rimelig tid inden opholdets påbegyndelse.

Ændringer af feriebolig, periode, varighed, ankomsttidspunkt eller antal deltagere, som meddeles In-Italia og bekræftes af samme senere end det tidspunkt, hvorefter der ifølge annulleringsbetingelserne for ferieboligen/hotellet er forudset et helt eller delvist tab af det indbetalte, behandles af In-Italia ifølge reglerne for afbestilling (jfr. nedenfor).

Når du via In-Italia køber ophold i en feriebolig eller et hotel i Italien er der ingen fortrydelsesret efter forbrugeraftalelovens § 17, stk. 2

 

Pligter og ansvar

In-Italias pligter og ansvar efter opholdets start

In-Italia er forpligtet til at gennemføre opholdet i overensstemmelse med hjemmesiden og opholdsaftalen. Arrangørens forpligtelse gælder alle ydelser, som indgår i aftalen, også de, som leveres af andre end In-Italia. Oplysninger på In-Italias hjemmeside er bindende for In-Italia. Oplysningerne på hjemmesiden kan dog ændres inden opholdsaftalen indgås og såfremt kunden inden opholdsaftalens indgåelse tydeligt informeres om ændringerne.

Såfremt der mellem In-Italia og kunden er truffet særlige aftaler, som afviger fra de på hjemmesiden anførte vilkår, er disse kun gyldige i det omfang, de er angivet på opholdsbeviset eller på anden måde klart kan dokumenteres.

Der foreligger en mangel ved opholdet, hvis kunden ikke modtager de ydelser, som gennem hjemmesiden, annoncer eller særlige aftaler med In-Italia er angivet på opholdsbeviset, eller ydelserne er af ringere kvalitet end det aftalte eller tilsikrede. Uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige, anses dog ikke som mangler. Det anses heller ikke for en mangel ved opholdet, at vejr- og temperaturforhold på bestemmelsesstedet afviger fra det sædvanlige, ligesom forhold, som i det væsentlige skyldes kundens egen forsømmelse, ikke begrunder mangler ved opholdet.

Er ferieboligen mangelfuld, har In-Italia ret og pligt til at søge en påberåbt mangel afhjulpet hurtigst muligt, medmindre dette vil påføre In-Italia uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe. Kan afhjælpning ikke kræves jfr. ovenfor, eller afhjælper In-Italia ikke manglen inden rimelig tid, har kunden krav på forholdsmæssigt afslag i opholdets pris.

Tilbyder In-Italia at afhjælpe en mangel, kan kunden ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for kunden.
Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er ferieboligen i øvrigt behæftet med mangler, som medfører, at det skriftligt aftalte formål med opholdet er væsentligt forfejlet, kan kunden hæve aftalen. Kunden skal i så fald senest 48 timer efter underrette In-Italia pr. telefon eller e-mail herom.

Hæver kunden aftalen, skal In-Italia tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Forbrugeren gøres opmærksom på, at denne kan blive fradraget en del af tjenesteydelsen svarende til forbruget. Det vil dog altid være en konkret vurdering. 

Lider kunden økonomisk tab som følge af, at opholdet er mangelfuldt, har kunden krav på erstatning fra In-Italia, med mindre manglen skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne være forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået eller afbødet af In-Italia eller nogen, In-Italia er ansvarlig for.

In-Italia er heller ikke ansvarlig, såfremt aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder, som In-Italia eller nogen, In-Italia er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet.

Erstatning for personskade er begrænset i overensstemmelse med reglerne i internationale konventioner.

In-Italia yder ingen erstatning for ulemper grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand, varme og aircondition, ligesom der ikke ydes erstatning, hvis swimmingpools og lignende faciliteter midlertidigt er ude af brug på grund af nødvendige reparations- eller vedligeholdelsesarbejder. Endelig fraskriver In-Italia sig ethvert ansvar for oplysninger, som findes i ferieboligernes egne brochurer.
Kunden er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien. In-Italia er ikke ansvarlig for værdigenstande, som bortkommer fra boligens deponeringsbokse eller lignende. In-Italia kan ikke gøres ansvarlig for oplysninger vedrørende transporttider og -priser.

Ovenstående gælder med mindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

Kundens pligter og ansvar

Kunden er forpligtet til at følge de anvisninger for opholdets gennemførelse, som In-Italia eller dennes repræsentant m.fl. fastsætter.
Kunden skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes med hensyn til ferieboligens regler for ophold m.v.
Grov eller gentagen overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra feriebolig, således at videre ophold må foretages på kundens egen foranledning og for egen regning.
Kunden er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, han/hun forvolder på ejendele, som tilhører andre kunder, In-Italia, ferieboligejeren, hotel m.v.
Kunden er ansvarlig for at have gyldigt pas, visum og eventuelle vaccinationer.
Det påhviler kunden selv at afholde alle evt. udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte formaliteter.
Kunden er ligeledes ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde o. lign. under opholdet, og det påhviler kunden selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport m.v. Det anbefales derfor at kunden selv undersøger behovet for en evt. rejseforsikring.

In-Italia er ligeledes uden ansvar over for kunder, der selv har sørget for transport til lufthavn ved hjemtransport og ikke når rettidigt check-in.
Kunden bærer selv ansvaret for, at såvel egen person som bagage er egnet til fly- eller bustransport. Det bemærkes, at der er særlige regler for gravide i den sidste del af graviditeten (8. og 9. måned).
Der ydes ikke refusion for eventuelle uudnyttede dele af opholdet, herunder udflugter eller andre arrangementer på bestemmelsesstedet.
 

Ovenstående gælder med mindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

Reklamationer og klager

Reklamationer

Alle kunder har ret til at reklamere over ydelser købt hos In-Italia. Eventuelle reklamationer skal gøres gældende over for ferieboligejeren eller In-Italia inden 48 timer, efter at kunden har opdaget manglen med henblik på afhjælpning på stedet. Ved reklamationer er det mest hensigtsmæssigt at ringe til In-Italia eller at henvende sig personligt hos ferieboligejeren, men uden for almindelig kontortid kan der evt. sendes en e-mail, som vil blive behandlet så snart kontoret åbner. Reklamationer efter hjemkomst sendes pr. e-mail til info@in-italia.dk. Undladelse heraf kan medføre tab af retten til senere at kræve erstatning. Dette gælder dog ikke, hvis In-Italia har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller såfremt kravet skyldes skade på kundens person.

Der foreligger en mangel ved opholdet, hvis kunden ikke modtager de ydelser, som gennem hjemmesiden, annoncer eller særlige aftaler med In-Italia er angivet på opholdsbeviset, eller ydelserne er af ringere kvalitet end det aftalte eller tilsikrede. Uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige, anses dog ikke som mangler. Det anses heller ikke for en mangel ved opholdet, at vejr- og temperaturforhold på bestemmelsesstedet afviger fra det sædvanlige, ligesom forhold, som i det væsentlige skyldes kundens egen forsømmelse, ikke begrunder mangler ved opholdet.

Er ferieboligen mangelfuld, har In-Italia ret og pligt til at søge en påberåbt mangel afhjulpet hurtigst muligt, medmindre dette vil påføre In-Italia uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe. Kan afhjælpning ikke kræves jfr. ovenfor, eller afhjælper In-Italia ikke manglen inden rimelig tid, har kunden krav på forholdsmæssigt afslag i opholdets pris.

Tilbyder In-Italia at afhjælpe en mangel, kan kunden ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for kunden.
Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er ferieboligen i øvrigt behæftet med mangler, som medfører, at det skriftligt aftalte formål med opholdet er væsentligt forfejlet, kan kunden hæve aftalen. Kunden skal i så fald senest 48 timer efter underrette In-Italia pr. telefon eller e-mail herom.

Hæver kunden aftalen, skal In-Italia tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Forbrugeren gøres opmærksom på, at denne kan blive fradraget en del af tjenesteydelsen svarende til forbruget. Det vil dog altid være en konkret vurdering.
Lider kunden økonomisk tab som følge af, at opholdet er mangelfuldt, har kunden krav på erstatning fra In-Italia, med mindre manglen skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne være forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået eller afbødet af In-Italia eller nogen, In-Italia er ansvarlig for.

In-Italia er heller ikke ansvarlig, såfremt aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder, som In-Italia eller nogen, In-Italia er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet.

Erstatning for personskade er begrænset i overensstemmelse med reglerne i internationale konventioner.

In-Italia yder ingen erstatning for ulemper grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand, varme og aircondition, ligesom der ikke ydes erstatning, hvis swimmingpools og lignende faciliteter midlertidigt er ude af brug på grund af nødvendige reparations- eller vedligeholdelsesarbejder. Endelig fraskriver In-Italia sig ethvert ansvar for oplysninger, som findes i ferieboligernes egne brochurer.
Kunden er selv ansvarlig for medbragte værdiggenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien. In-Italia er ikke ansvarligt for værdigenstande, som bortkommer fra boligens deponeringsbokse eller lignende. In-Italia kan ikke gøres ansvarlig for oplysninger vedrørende transporttider og -priser.

Ovenstående gælder med mindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

Efterlysning af glemte sager må ske omgående efter hjemkomsten. Til dækning af omkostninger (telefon, fax m.v.) ved efterlysning kan In-Italia opkræve et særligt gebyr, som betales, uanset om den efterlyste genstand tilvejebringes eller ej.